Vilkår og betingelser

for Amager Depotrum. (Drevet af Wiva Ejendomme ApS)

1. Lejeaftalen

1.1 Ved nærværende aftale får Kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i et særskilt angivet depotrum.

1.2 Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår, som fremgår af lejekontrakten samt nærværende Almindelige Bestemmelser samt eventuelle forsikringsaftalevilkår, der udleveres efter anmodning herom.

2. Opbevaret gods

2.1 Det er alene tilladt at opbevare (tørt) stykgods i depotrummet, medmindre andet er specifikt aftalt i forbindelse med indgåelse af lejeaftale. Kunden har ikke brugsret til nogen del af ejendommen udenfor depotrummet.

2.2 Det er ikke tilladt at opbevare eksplosivt, brand- eller miljøfarligt eller på nogen anden måde skadeligt gods i depotrummet, herunder batterier og brændstof. Såfremt Amager Depotrum vurderer, at det opbevarede gods kan være til skade for person eller ejendom, er Kunden forpligtiget til omgående at fjerne det opbevarede gods. Kunden må ikke opbevare gods, som væsentligt afviger fra, hvad der må anses som normalt i relation til værdi og skrøbelighed, såsom for eksempel pelsværk, juveler og kontanter.

2.3 Amager Depotrum påtager sig intet ansvar for det opbevarede gods, herunder i relation til opsyn, overvågning og lignende. Ligeledes påtager Amager Depotrum sig intet ansvar for skader på eller tab af det opbevarede gods.

2.4 Der må ikke opbevares fødevarer på anlægget.

3. Depotrummets anvendelse og opsyn

3.1 Kunden må alene anvende depotrummet til opbevaring af gods. Kunden skal holde orden i og være påpasselig med det lejede depotrum. Kunden er ikke berettiget til at foretage nogen form for ændringer eller installationer i depotrummet.

3.2 Såfremt der sker skade på depotrummet, er Kunden ansvarlig herfor, såfremt det kan bevises, han er ansvarlig derfor.

3.3 Kunden er forpligtiget til at rydde depotrummet samt rengøre dette ved aftalens ophør. Såfremt Kunden ikke senest kl. 16:00 på fraflytningsdagen har opfyldt denne forpligtigelse, er Amager Depotrum berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for Kundens regning. Kunden er herefter forpligtiget til at betale de faktiske udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300 kr.

3.4 Rygning er strengt forbudt på hele ejendommen.

4. Adgang og tilsyn

4.1 Porten ind til grunden kræver, at Kunden er registreret med sit telefonnummer. Der kræves et opkald til et nummer, som åbner porten.

4.2 Hvis flere personer skal have adgang til porten, kræves det, at hver person aktiveres via deres telefonnummer hos Amager Depotrum.

4.3 Der kræves en brik til døren ind til Amager Depotrum. Kunden skal sikre sig at passe godt på denne brik. Hvis Kunden mister brikken, kræver Amager Depotrum 275 kr. for erstatning af en ny brik.

4.4 Hvert depotrum aflåses af Kunden med en 4-cifret kode, som Kunden har oplyst til Amager Depotrum, der sætter koden op til døren.

4.5 Kunden har adgang til depotrummet i de til enhver tid gældende åbningstider eller efter særskilt aftale med Amager Depotrum. Amager Depotrum er berettiget til at kræve separat betaling for udvidet adgang til depotrummet.

4.6 Amager Depotrum har ret til at skaffe sig adgang til depotrummet i tilfælde af reparation eller tilsyn med ejendommen eller ved mistanke om skade eller ødelæggelse. Amager Depotrum har tillige ret til at skaffe sig adgang til depotrummet ved nærværende aftales ophør med henblik på at rydde depotrummet.

5. Lejen

5.1 Lejens størrelse fremgår af lejeaftalen. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i hver måned. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykkerbrev og kr. 750 i forbindelse med foreløbige ophævelsesomkostninger samt renter i henhold til rentelovens regler fra fakturaens forfaldsdag. Kunden er tillige forpligtiget til at betale Amager Depotrum alle omkostninger i forbindelse med inddrivelse af skyldig leje.

5.2 Amager Depotrum er berettiget til at ændre lejens størrelse, når Amager Depotrum finder det begrundet i markedsforholdene, jf. erhvervslejelovens § 13. Sådan ændring skal skriftligt meddeles Kunden med et varsel på minimum 30 dage. Den ændrede leje er, hvis ikke andet er anført, gældende 30 dage efter at denne skriftligt er meddelt Kunden. Kunden kan ikke kræve leje nedsat. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2 finder ikke anvendelse.

5.3 Efter Amager Depotrum har gennemført en lejeregulering efter pkt. 5.2 kan en ny regulering tidligst varsles 3 måneder efter, at den foregående regulering trådte i kraft. Ligeledes kan lejeregulering tidligst gennemføres med 30 dages varsel 3 måneder efter aftalens ikrafttræden.

5.4 Amager Depotrum er berettiget til at hindre kunden adgang til depotrummet, hvis Kunden ikke overholder betalingsfristen.

5.5 Såfremt Kunden måtte have penge til gode hos Amager Depotrum, vil Amager Depotrum kontakte Kunden for at lave en aftale om, hvad der skal ske med Kundens tilgodehavende.

5.6 I tilfælde af at kunden tømmer opbevaringsrummet inden aftalens udløbsdato og afgiver Deres adgang til depotrummet, har Amager Depotrum ret til at udleje opbevaringsrummet ud på ny. Amager Depotrum kan, til enhver tid, bruge og aflåse dette rum, fra og med den dag opbevaringsrummet er efterladt.

6. Fortrydelsesret

6.1 Du kan gøre brug af din fortrydelsesret (14 dage efter bestilling!) frem til den dato, hvor du får stillet dit opbevaringsrum eller parkeringsplads til rådighed, da du fra dette tidspunkt anses for at have taget opbevaringsrummet eller parkeringspladsen i brug.

6.2 Med din underskrift af lejekontrakten giver du udtrykkeligt samtykke til og anerkender, at
fortrydelsesretten bortfalder på den dato, hvor du får stillet opbevaringsrum eller parkeringsplads til rådighed.

6.3 For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse til os, bedes du oplyse følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer
  • Mailadresse
  • 4-cifret kode til døren til depotrummet
  • Eventuelle ekstra telefonnumre til adgang af Porten

7. Øvrige bestemmelser

7.1 Adresseændring, ændring af telefonnummer og mailadresse skal straks meddeles til Amager Depotrum. Meddelelser, som Amager Depotrum sender til den seneste af Kunden oplyste adresse, mailadresse og telefonnummer er bindende for Kunden.

7.2 Kunden har hverken afståelsesret eller fremlejeret. Kunden kan således ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge nærværende aftale til andre uden Amager Depotrums skriftlige samtykke.

7.3 Kunden har ikke ret til at lade tredjemandsgods opbevaret i depotrummet eller på anden vis lade tredjemand benytte det lejede depotrum uden Amager Depotrums skriftlige samtykke. Kunden er ansvarlig for alle skader, som pådrages depotrummet eller ejendommen i øvrigt, forårsaget af Kunden eller af personer, som Kunden har givet adgang til ejendommen eller depotrummet.

7.4 Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen, og Amager Depotrum har ikke pligt til at tilbyde Kunden at leje andre lokaler i ejendommen, hverken før eller efter ombygning/genopførelse.

7.5 Amager Depotrum leverer lys til gangene, men hverken el, vand eller varme, medmindre andet fremgår udtrykkeligt af foranstående aftale. I så fald påtager Amager Depotrum sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser i el-, vand- og varmeforsyningen medmindre afbrydelsen kan bebrejdes Amager Depotrum.

7.6 Amager Depotrum garanterer frostfrihed ved leje af depotrum i frostfri opbevaringsarealer. Garantien gælder ikke i tilfælde af svigt i strømforsyningen eller andre force majeure tilfælde.

8. Forsikring og ansvar


8.1 Amager Depotrum er forpligtiget til at holde ejendommen forsikret. Det er kundens ansvar at alle Kundens ejendele til enhver tid er forsikret under lejeperioden. Forsikringen skal dække den totale værdi, af de til enhver tid opbevarede effekter, og skal være gyldig i hele aftalens løbetid.

8.2 Amager Depotrum er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, som måtte opstå som følge af, at Kundens opbevarede gods bliver beskadiget som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk m.v. Alle forsikringer vedrørende det opbevarede gods/depotrummet tegnes og betales af Kunden, herunder eksempelvis tyveriforsikring.

9. Kundedatabase

9.1 Amager Depotrum er dataansvarlig for Kundens personoplysninger, som Amager Depotrum måtte indsamle, videregive, opbevare eller på anden måde behandle som følge af denne aftale. Amager Depotrum skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med de forpligtelser, der følger af gældende persondatalovgivning.

10. Misligholdelse og ophævelse

10.1 Amager Depotrum er berettiget til at hæve lejeaftalen i de misligholdelsestilfælde, som er nævnt i erhvervslejelovens § 69.

10.2 I tilfælde af Kundens misligholdelse af denne aftale er Amager Depotrum bemyndiget til at realisere de effekter, som måtte være til stede i Kundens depotrum, hvis omkostningerne ved fortsat opbevaring ikke står i rimelig forhold til godsets værdi, eller hvis Kunden ikke inden 10 dage efter skriftligt påkrav afhenter godset.

10.3 Det provenu, som måtte oppebæres ved denne realisation, går forlods til dækning af forfaldne ydelser i henhold til nærværende aftale, herunder lejerestancer, lejetab, omkostninger i forbindelse med depotrummets rømning og andre krav i anledning af aftalens ophør.
Der ydes ikke nogen form for erstatning for et påstået tab, hvis det gøres gældende, at salgsværdien af de bortsolgte effekter er højere end ved bortsalget opnåede provenuet.

10.4 Kunden har ved lejeaftalens indgåelse bemyndiget Amager Depotrum adgang til Kundens depotrum med henblik på realisation af de i depotrummet opbevarede effekter.

10.5 Amager Depotrum vil gøre alt for at værne om vores Kunders sikkerhed. For at gøre dette bedst muligt, beder vi dig om at læse og sætte dig ind i vores sikkerhedsguide.

Lastnings- og parkeringsområdet:

Sænk hastigheden til et minimum på pladsen, altid under 15 km/t. Bed om hjælp, hvis du ikke har et godt udsyn.
Parkér på markerede pladser eller med god afstand omkring din bil. Husk venligst at andre Kunder kan have behov for at komme frem og tilbage.

Indenfor:

Der må ikke medbringes hunde eller andre kæledyr på matriklen.
Lad ikke børn være uden opsyn og lad dem ikke løbe omkring uden opsyn.
Blokér ikke færdselsveje (gange, porte, døre, tilkørselsveje m.m.)
Hvis du ser noget mistænkeligt eller noget som kan kompromittere sikkerheden, kontakt personalet!
Stabel dine ting sikkert i depotrummet. Tunge ting i bunden. Stil ikke tunge ting op mod væggene.
Stabel ikke højere end depotrummets vægge. Har du behov for mere plads, kontakt personalet.
Max. Lastningskapaciteten i bygningen er 500 kg/m2.

Brandsikkerhed:

Amager Depotrum er udrustet med brandalarmer og nødudgange. Disse er til for din sikkerheds skyld.

  • Undlad at røre ved alarmerne og blokér ikke for nødudgangene.
  • Ved brand eller brandøvelse vil alarmen blive aktiveret. Find den nærmeste nødudgang og forlad bygningen med det samme.
  • Rygning er ikke tilladt. Overtrædelse medfører bortvisning.

- Opdateret: 01 Feb. 2024 -

Indkøbskurv
Scroll to Top